تبلیغات
ღدنــیآی سـ ـ ـ ـ ـفآرشـیღ
هـی دودسـ :")

دوبـیـ ـ ـ ـن؟

مَـنَـم نه :"|

وَلـی دیـگه چـیزی نَـموندهِ

مـآ میـتـ ـ ـ ـونــــیم

[#وآپـ ـ ـیش]

حَـرفـی دآری بـوگـو :")